3rd Annual Day 2008
4th Annual Day 2009
5th Annual Day 2010
6th Annual Day 2011
9th Annual Day 2014
10th Annual Day 2015
11th Annual Day 2016
14th Annual Day 2019
Annual day indian festival 2023
Diwali Festival 2023
Salankai Poojai 2023
Salankai Poojai 2023​
Bollywoodopera i Botkyrka
Play Video
Republic Day Embassy of India
Asian Festival 2008
Indian Festival 2009
Indian Festival 2010
Indian Festival 2011
Asian Festival 2013
Indian Festival 2014
Huddinge Indian Festival 2018